Algemene voorwaarden

Artikel 1 – Toepassingsgebied Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod, elke offerte en elke tot stand gekomen overeenkomst met betrekking tot producten en/of diensten aangeboden door Incrediweb (MALS BY BJORN BV) en aangeboden aan professionele klanten (hierna: “Opdrachtgever”). Deze Algemene Voorwaarden zijn niet van toepassing op aanbiedingen en overeenkomsten met natuurlijke personen die niet handelen in de uitoefening van hun beroep of bedrijf en kunnen te allen tijde worden gewijzigd. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing met uitsluiting van de algemene voorwaarden van de Opdrachtgever.

Artikel 2 – Offertes & Testversies De Opdrachtgever heeft het recht een vrijblijvende test van het Incrediweb platform aan te vragen. Hierna ontwikkelt Incrediweb een Homepage voor de Opdrachtgever. De overeenkomst tussen Incrediweb en de Opdrachtgever komt tot stand op het ogenblik dat de Opdrachtgever aan Incrediweb bevestigt dat hij verder gebruik wenst te maken van het platform of andere diensten van Incrediweb. Een bestelling & betaling via de afrekenmogelijkheid op de website van Incrediweb wordt ook aanzien als een formele bevestiging om de overeenkomst tussen Incrediweb en Opdrachtgever op te starten.

Artikel 3 – Prijs en betaling De prijs voor een website omvat steeds: het opstarten van de website op basis van het door de Opdrachtgever aangeleverde materiaal, een onderhoud met de Opdrachtgever om de werking van Incrediweb toe te lichten, support, een domeinnaam en de hosting van de website. De Opdrachtgever erkent en aanvaardt dat deze prijs jaarlijks kan worden aangepast en/of geïndexeerd. Betalingen gebeuren op de website van Incrediweb, via de afrekenmogelijkheid die daarvoor voorzien is.

Artikel 4 – Uitvoering De uitvoering van de overeenkomst gebeurt steeds naar best inzicht en best vermogen en maakt een inspanningsverbintenis uit ten aanzien van de Opdrachtgever. Incrediweb heeft het recht om de opdracht dan wel een deel ervan naar eigen goeddunken te laten uitvoeren door een derde.

Artikel 5 – Levering en termijn Na bevestiging van de opdracht door de Opdrachtgever en Incrediweb en na aanlevering van het vereiste materiaal door de Opdrachtgever wordt zo spoedig mogelijk gestart met de ontwikkeling van de website.  Tussentijdse resultaten worden door Incrediweb op een tijdelijke internetlocatie geplaatst voor testdoeleinden.

Artikel 6 – Gebruiksvoorwaarden platform Door het aanvragen van een demo-versie van de website, het aanvragen van een offerte of door het afsluiten van de overeenkomst met Incrediweb aangaande het opstarten, onderhouden en hosten van een website via het platform van Incrediweb (hierna: de Website) gaat de Opdrachtgever eveneens akkoord met de gebruiksvoorwaarden van het platform.

Artikel 7 – Duur van de overeenkomst en beëindiging De overeenkomsten van Incrediweb kunnen jaarlijks worden aangegaan. De overeenkomst zal automatisch verlengd worden met een jaar, als ze niet door de Opdrachtgever opgezegd wordt tegen uiterlijk 14 werkdagen voor de afloop ervan. De Opdrachtgever heeft de keuze om de jaarlijkse overeenkomst maandelijks of jaarlijks te betalen.

Artikel 8 – Intellectuele eigendomsrechten Incrediweb behoudt alle intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot alle door haar vervaardigde ideeën, materialen, concepten, inclusief de programmeercode. Enige overdracht van enige materialen, concepten, die door intellectuele eigendomsrechten zijn beschermd kan uitsluitend uitdrukkelijk en schriftelijk gebeuren.

Artikel 9 – Vertrouwelijkheid en Privacy Incrediweb verbindt zich ertoe om enige (bedrijfs-)informatie van de Opdrachtgever die als vertrouwelijk zou kunnen beschouwd worden, vertrouwelijk te behandelen en de privacywetgeving na te leven.

Artikel 10 – Aansprakelijkheid Incrediweb is niet aansprakelijk behoudens in geval van opzet of grove fout. De aansprakelijkheid van Incrediweb zal in alle gevallen beperkt zijn tot het bedrag van de voor die bestelling bedongen prijs (excl. BTW).

Artikel 11 – Overmacht In geval van overmacht is Incrediweb niet gehouden haar verplichtingen na te komen. In dat geval kan zij ofwel haar verplichtingen opschorten voor de duur van de overmacht, ofwel de overeenkomst definitief ontbinden.

Artikel 12 – Nietigheid Indien één of meer bepalingen van deze Algemene Voorwaarden nietig zouden worden verklaard of onuitvoerbaar zouden worden, zal hierdoor de geldigheid van de overige bepalingen niet worden aangetast.

Artikel 13 – Bevoegdheid en toepasselijk recht Het Belgische recht is van toepassing op alle geschillen die verband houden met of die voortvloeien uit aanbiedingen van Incrediweb of overeenkomsten die met haar gesloten zijn. In geval van geschillen of betwisting zijn enkel de rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement waar de maatschappelijke zetel van Incrediweb gevestigd is, bevoegd.